Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannele Rämön lausuntoehdotus kaupunginjohtajan irtisanomisasiassa

Blogi >>

Lausunto tilapäiselle valiokunnalle Kuntalain 25 § mukaisesta kaupunginjohtajan irtisanomisesta tai siirtämisestä toisiin tehtäviin

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannele Rämön laatima ehdotus: 12.4.2013

                      Kaupunginhallitus on lausunut ja antanut pyydettynä lausuntonaan tilapäiselle valiokunnalle.

Tilapäinen valiokunta on pyytänyt mahdollista lausuntoa (liite kaupunginhallituksen kutsussa) viimeistään 16.4.2013 klo 16.15 mennessä.

 Kuntalain mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden-hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johto-säännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa

Kuntalain 53 § mukaan kaupunginhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 22 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 71 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kaupunginhallituksen lausunto.

Kaupunginhallitukselle että tilapäiselle valiokunnalle saatettakoon tietoon, että Kouvolan hallinto-oikeuteen on jätetty kunnallisvalitus, jossa kaupunginvaltuuston päätökselle 4.3.2013 § 33 haetaan täytäntöönpanon kieltoa virheellisessä järjestyksessä tehdystä päätöksestä. (Valtuutettu Lukkarinen, ja edelliskauden hallituksen jäsen Matti Seppä)

 Oheismateriaalina on tilapäisen valiokunnan 11.4.2013 toimittama esitys sekä päätöksen ja  siihen liittyvän muistion kaupunginjohtajan kuulemisesta liitteineen. Pöytäkirjan liitteeseen kuuluu  kaupunginjohtajan 10.4.2013 valiokunnalle antama kirjallinen selvitys, joka on toimitettu 11.4.2013 kaupunginhallituksen jäsenten kotiosoitteisiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle materiaali, jota on melkein 500 sivua on toimitettu 11.4.2013, klo 20:45.

Tilapäinen valiokunta on suoraan valtuuston alainen tilapäinen toimielin eikä se ole alisteinen kaupunginhallituksen päätöksenteolle. Tästä syystä kaupunginhallituksen tulee antaa lausuntonsa ns. puhtaalta pöydältä omana näkemyksenään. Kuntalain mukaan kaupunginhallitus ei valmistele asioita, jotka kuuluvat tilapäisen valiokunnan tehtäviin.

Kaupunginhallitus lausunnossaan ilmoittaa ettei se huomioi oheismateriaalissa sellaisia asioita, kuten viranhaltijapäätöksiä, jotka eivät ole lainvoimaisia (tällaisia ovat muun muassa va. kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset kansliapäällikkö valinnassa). Tätä samaa periaatetta tulisi tilapäisen valiokunnan noudattaa.

Kaupunginhallitus kuten ei tilapäisen valiokunnan tule huomioida 12.11.2012 kaupunginhallituksen perustaman selvitystyöryhmän materiaalia. Perusteena on Heinolan kaupungin tarkastuslautakunnan tilaama selvitys KPMG:ltä, josta ilmenee, että selvitystyöryhmän toiminta kokonaisuudessaan on ollut hallintolain 28 §:n esteellisyyssäännösten vastaista. Kaupunginhallitus katsoo ettei tilapäinen valiokunta ole lausunut asiasta mitään, vaikka se on ollut oleellista tietoa, erityisesti esteellisyyssäännösten näkökulmasta.

 KPMG:n muistion mukaisesti selvitystyöryhmän jäsenistä ainakin Heikki Mäkilä (selvitystyöryhmän puheenjohtaja) sekä va. kansliapäällikkö Sinikka Malin, (selvitystyöryhmän sihteeri) ovat olleet esteellisiä toimiessaan selvitystyötyöryhmässä selvittäessään edelliskauden kaupunginhallituksen (2009-2012) syksyn 2012 aikana antamia/ päättämiä tehtäväkokonaisuuksia.

Kaupunginhallitus lausuu; miksi tilapäinen valiokunta ei ole selvittänyt valiokunnan jäsenen, varavaltuutettu Jaana Niemen esille nostamaa asiaa, että va. kansliapäällikkö Sinikka Malin on esteellinen toimimaan tilapäisen valiokunnan sihteerinä?  Varavaltuutettu ja valiokunnan jäsen Jaana Niemi on perustellut näkemystään muun muassa tarkastuslautakunnan (2009–2012) muistiolla (KPMG), joka on ollut tilapäisellä valiokunnalla käytössään.

 Kaupunginhallitus katsoo KPMG:n muistion pohjalta, että va kansliapäällikkö Sinikka Malin on ollut esteellinen myös toimiessaan tilapäisen valiokunnan sihteerinä hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti.

Kaupunginhallitus lausuu, että tilapäisen valiokunnan jäsenen ja varavaltuutettu Jaana Niemen eriävästä mielipiteestä ilmenee, että:

huolenilmaukseen nimiä kerättäessä on tuotu esille, että aiotaan viedä julkisuuteen.

Ennen julkisuuteen viemistä on asia kerrottu silloiselle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Juhani Ahoselle, että viedään julkisuuteen jotta on painoarvoa ja asialle tapahtuu jotain. Ahonen ei nähnyt sitä ollenkaan pahana asiana

Huolenilmauksen julkistamisesta on ollut merkittävää haittaa kaupungin maineelle ja luottamushenkilöiden kokemalle luottamuksen menettämiseen va. kaupunginjohtajaa kohtaan.

 Päiväkirjamerkinnät sisältävät merkintöjä ajalta jolloin va. kaupunginjohtaja ei ollut vielä Heinolassa töissä. 

 Merkinnät sisältävät reilun kuukauden ajalta jälkikäteen varta vasten (tarkoituksen hakuisesti) kerättyä tietoa.

- Työterveys Wellamon ohjeistus oli kirjattava heti työsuojelun käsittelyn tueksi, ei julkisuuteen. Merkintöjä muiden henkilöiden asioita, heiltä lupaa kysymättä ja muutellusti, totuuden vastaisesti ja vajavaisesti (Asiasta on jätetty huolenilmaus 5.12.2012).

- Merkinnöissä tulee huomioida myös se, että olemme ihmisinä erilaisia ja koemme asiat eri tavoin.

Kaupunginhallitus lausuu, että nämä tiedot ovat merkittäviä koko tämän prosessin kannalta ja siten uusi ja merkittävä poikkeava tieto siitä mitä edelliskauden (2009–2012) kaupunginhallituksen puheenjohtaja (JUhani Ahonen) on kertonut / tiedottanut.  

Kaupunginhallitus katsoo, että huolenilmauksen ratkaisu niin sanotusti ”lähteellä” eli heti alkutekijöissään olisi voinut estää koko konflktin syntymisen.  Tässä erityisesti edelliskauden kaupunginhallituksen puheenjohtajalla (2009-2012) olisi ollut merkittävä rooli, muttei kuten tilapäisen valiokunnan ja varavaltuutettu Jaana Niemen eriävästä mielipiteestä käy ilmi ole puheenjohtajana käyttänyt estävää vaikutusta ongelman ratkaisemiseksi, päinvastoin hän on mielipiteellään vahvistanut ”asiatonta käyttäytymistä”, jolla on ollut omiaan merkittävää haittaa Heinolan kaupungin maineelle, että on omalta osaltaan heikentänyt luottamushenkilöiden kokemaa ja suhtautumista va. kaupunginjohtajaa kohtaan.

Kaupunginhallitus lausuu, että on kiistaton tosiasia, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja
on suoranainen esimies alaiselleen kaupunginjohtajalle. Tällöin voidaan kysyä, onko edelliskauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Juhani AHonen ) (2009-2012) laiminlyönyt tosiasiallisesti esimiestehtävänsä ja vastuunsa sekä  tuen alaiselleen va. kaupunginjohtajalle konfliktin aikana. Kysymykseen tulee tällöin onko puheenjohtaja käyttäytynyt kuntalain 32 §:n 2 momentin mukaisesti:

- Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Kaupunginhallitus katsoo, että muutoinkin varavaltuutettu ja tilapäisen valiokunnan jäsen Jaana Niemen eriävästä mielipiteestä tulee seikkaperäisesti ilmi asioita, joita ei leimaa ennakkokäsitys tahi asenne.  Tilapäisen valiokunnan jäsen Niemi on pyrkinyt objektiivisesti katsoen selvittämään asiat, joita tilapäinen valiokunta ei ole ottanut/pyrkinyt selvittämään.

 Lisäksi on erityisesti huomattava ja huomioitava, että tilapäisen valiokunnan jäsen ja varavaltuutettu J Niemi on tuonut esille tilapäisen valiokunnan puheenjohtajan virheellisen menettelyn;

- Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja (Sanna Koponen) kuulemiskutsua laatiessaan on kirjannut kutsuun valiokunnan kuulleen Seija Saittakaria, vaikka todellisuudessa tämä on tapahtunut viikko kutsun toimittamisen jälkeen.

Kaupunginhallitus yhtyy tilapäisen valiokunnan jäsenen ja varavaltuutettu Jaana Niemen näkemykseen, että tilapäisen valiokunnan työskentelyssä ei ole huomioitu va. kaupunginjohtajan oikeuksia ja oikeusturvaa, näin ollen voidaan todeta, ettei asiaa tilapäisessä valiokunnassa ole käsitelty puolueettomasti.

Kaupunginhallitus katsoo, että on tullut selvitetyksi KPMG muistion pohjalta, että, va. kaupunginjohtajaa ei ole perehdytetty tehtäväänsä yleisten virkatehtävien osalta Heinolan kaupungin henkilöstöhankintaoppaassa ja työsuojeluohjelmassa tarkoitetulla tavalla. Perehdyttämistä ei ole suoritettu kaupunginjohtajasopimuksessa ilmoitettuihin ja tarkoitettuihin avaintehtäviin kuten kaupunginhallituksen esittelijän tehtäviin.

Oheismateriaalista, jota on arviolta useita n.500 sivuja ei käy esille eikä ole sellaista näyttöä, että va. kaupunginjohtajan olisi virassaan tahi muutoin syyllistynyt rangaistavaan tekoon tahi väärinkäytöksiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että, tilapäinen valiokunta ei ole pystynyt esittämään näyttöä siitä, että va. kaupunginjohtaja olisi menettämässä valtuuston luottamuksen tilapäisen valiokunnan esittämillä perusteilla.

Kaupunginhallitus korostaa, että tilapäisen valiokunnan on tullut valtuustolta annettuna tehtävänä selvittää tasapuolisesti va. kaupunginjohtajaan kohdistuva luottamuspula, mutta oheismateriaalista esille käyvin perustein muun muassa va. kaupunginjohtajan esittämiä henkilöitä ei ole tilapäinen valiokunta kuullut lainkaan. Kaupunginhallitus katsoo, että kuuleminen on tehty puutteellisesti, kuulemiseen liittyvät kysymykset ovat olleet tavoitehakuiset ja rajatut.

Heinolan kaupungin va. kaupunginjohtaja Tita Rinnevaara on kaupunginhallituksen esittelijänä toiminut hyvässä yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa. Tehtävässään hän on antanut päättäjille riittävän ja oikea-aikaisen informaation sekä valmisteluun tulevista että päätöstä edellyttävistä asioista. Va. kaupunginjohtaja on toteuttanut hyvin valtuuston asettamia strategisia tavoitteita.

  Va. kaupunginjohtaja aloitti tehtävässään elokuussa 2012, täten johtajasopimuksessa mainittua vuosittaisia kehityskeskusteluita kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa ei ole pidetty, joissa olisi käyty läpi edellisen vuoden toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä linjattu tulevan vuoden keskeisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita. Toimissaan kaupunginjohtaja on toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, että va. kaupunginjohtaja Tita Rinnevaara on toiminut va. kaupunginjohtajana Heinolan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti ja nauttii kaupunginhallituksen luottamusta.

Heinolassa 12.4.2013

Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Hannele Rämö

 

Last changed: 02.12.2013 at 14:56

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö