Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Vaalityö käynnistyy

Blogi >>

  
Tänään vierailen Suomen Asuntomessuilla ja tämän päivän jälkeen alkaa kesäloma. Käytän lomani perehtymällä tuleviin kuntavaaliteemoihini. Perjantaina ryhdyn jo tositoimiin. Vaalikentillä jaettavan materiaalin olen jo päättänyt. 
Nyt on oikeastaan aika mukava ryhtyä ajattelemaan kentällä tehtävää vaalityötä - etenkin kun astmani on helpottanut merkittävästi. Heinolan terveyden ja sairaudenhoito tulee olemaan yksi tärkeimmistä teemoistani jo omien kokemusten pohjalta.

Laki turvaa potilaiden oikeuden sairauden ja terveydenhoitoon.  Syksyllä 2013 tulee voimaan EU-di­rek­tii­vi po­ti­lai­den va­paas­ta liik­ku­vuu­des­ta. Ter­vey­den­huol­to tu­lee osaksi EU:n yh­teis­mark­ki­noi­ta. Tällä tavalla muuttuu ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä pe­rus­teel­li­ses­ti myös Suomessa.

Ter­veys­ta­lon joh­ta­va yli­lää­kä­ri Juha Tuominen kirjoittaa HS 18.7.2012 Vieraskynässään, että ”Po­ti­las­di­rek­tii­vin mu­kaan EU:n kan­sa­lai­nen voi ha­keu­tua oma-aloit­tei­ses­ti hoi­toon toi­seen jä­sen­maa­han il­man en­nak­koon pyy­det­tyä lu­paa. Po­ti­laan ko­ti­maa on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan kus­tan­nuk­set sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la kuin jos hoi­to oli­si an­net­tu ko­ti­maas­sa. Ai­noas­taan mat­ka­kus­tan­nuk­set jää­vät po­ti­laan it­se mak­set­ta­vik­si. Vi­ran­omai­nen voi kiel­tää mat­kan vain erit­täin pä­te­väs­tä syys­tä.”

Käytännössä se lienee tarkoittaa, että EU:n alueella kansalaiset voivat vapaasti hakeutua muihin maihin hoitoon ja oma valtio tai kunta maksaa hoidon.
Siitä on epätietoisuutta mikä osa hoidosta jää potilaalle itselleen maksettavaksi tai miten kustannukset muutoin jaetaan.
Viime vuonna voimaan tuli ter­vey­den­huol­to­la­ki. Vuo­den 2014 alus­ta suomalaiset potilaat saa va­li­ta hoi­to­paik­an jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa mis­tä Suomesta.
Kuntauudistuksessa on otettava huomioon ter­vey­den­huol­lon ra­hoi­tus. Läheskään kaikki kunnat eivät kykene palveluja tuottamaan. Heinola kyllä kykenee tuottamaan asukkailleen sosten palvelut.

Last changed: 14.10.2012 at 09:47

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö